PRIVACYBELEID


1. ALGEMENE BEPALING
Betonfabriek De Bonte nv (hierna: « De Bonte ») respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna : de « gebruikers »). De Bonte verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR“).
De toegang tot de website www.debonte.com (hierna, de “Website”) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid“), evenals het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en staat De Bonte toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de persoonsgegevens te behandelen die hij/zij op de Website meedeelt als onderdeel van de Dienst beschikbaar gesteld door De Bonte op haar Website (hierna de “Dienst“).
Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina’s die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar De Bonte kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. De Bonte kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze sites of door hen worden verwerkt.
2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De toegang tot de Website vindt plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals met name voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, enz. Als onderdeel van de Service kan de Gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:
Betonfabriek De Bonte nv
Sint-Annastraat 55
9250 Waasmunster
E-mail: info@debonte.com
Telefoon: +32(0)52/47.33.20
Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@debonte.com
3. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
Door het ‘Contacteer Ons formulier’ op de Website in te vullen en de Service te gebruiken, staat de Gebruiker De Bonte toe om deze persoonsgegevens te registreren en te bewaren, in het bijzonder voor de doeleinden vermeld in punt 4. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
• identificatiegegevens zoals voor- en achternaam en e-mailadres;
• communicatie tussen de gebruiker en De Bonte;
De Gebruiker machtigt De Bonte ook om volgende informatie te verwerken:
• de informatie die vrijwillig door de Gebruiker is verstrekt voor een doel bepaald in het Privacybeleid, het Cookiebeleid, op de Website of op een ander communicatiemiddel gebruikt door De Bonte;
• de aanvullende informatie gevraagd door De Bonte aan de Gebruiker om hem te identificeren of om te voorkomen dat hij een van de bepalingen van het Privacybeleid overtreedt ;
Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website “cookies” gebruiken. Deze “cookies” registreren in het bijzonder:
• de browsevoorkeuren van de gebruiker;
• de datum en het tijdstip van toegang tot de site en andere verkeersgegevens;
• de bezochte pagina’s ;
Alle informatie met betrekking tot “cookies” is opgenomen in het Cookiebeleid van De Bonte.
Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:
• het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met internet;
• het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (indien verbonden);
• de datum en het tijdstip van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens;
• locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie;
• de bezochte pagina’s;
• het type browser dat wordt gebruikt;
• het gebruikte platform en / of besturingssysteem;
• de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.
Er worden geen nominatieve gegevens die de gebruiker identificeren verzameld via de cookies en servers die worden geraadpleegd. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden bewaard en om de Site te verbeteren.
4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
De Website verzamelt, slaat op en gebruikt de gegevens van haar Gebruikers voor de volgende doeleinden:
• het aangaan, uitvoeren en uitvoeren van de contractuele relatie met de Gebruiker;
• om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
• om de Gebruiker toe te staan berichten te ontvangen;
• om de levering en het gebruik van de site te vergemakkelijken;
• om de ervaring van de Gebruiker op de site te personaliseren;
• reageren op verzoeken om informatie;
• voor alle marketingacties en promoties voorgesteld door De Bonte aan Gebruikers die hiermee hebben ingestemd;
• om hen te informeren over de evoluties van de Website en zijn functionaliteiten;
• voor elk ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd.
5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten: 

Recht op informatie over de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de verwerkingsverantwoordelijke. 

Recht op toegang en verificatie van gegevens: de Gebruiker kan te allen tijde toegang hebben tot de persoonsgegevens die De Bonte van hem/haar verwerkt of controleren of deze is opgenomen in de database van De Bonte.
Recht van verzet: de Gebruiker kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door De Bonte en zijn actieve partners (…) door zijn/haar verzoek te richten tot De Bonte per post.
Recht op verwijdering en/of wijziging: de Gebruiker kan op elk gewenst moment om De Bonte vragen om zijn gegevens te delen of om correcties aan te brengen in de persoonsgegevens en, indien van toepassing, verzoeken om de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.
Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan eveneens de beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij/zij verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.
Dataportabiliteit: De Gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens die De Bonte verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden. De Gebruiker kan te allen tijde toegang vragen tot zijn/haar persoonsgegevens, deze
controleren, overdragen, in bepaalde bovenvermelde gevallen hun behandeling beperken en deze rectificeren. De Gebruiker kan ook kosteloos om rectificatie verzoeken en, in voorkomend geval, verzoeken om verwijdering van al zijn persoonsgegevens uit de database van De Bonte – met uitzondering van die waarvan De Bonte wettelijk verplicht is om te bewaren – en zich tegen het gebruik te verzetten en in voorkomend geval de beperking ervan te verzoeken. Zijn rechten kan hij uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de gegevensverantwoordelijke door te sturen: 

per e-mail: info@debonte.com
per post: Betonfabriek De Bonte nv, Sint-Annastraat 55, 9250 Waasmunster
De Bonte zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken.
6. BEWAARTIJD
De Bonte zal de persoonsgegevens van zijn Gebruikers bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 4).
De Bonte kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot de nietgeabonneerde Gebruiker, inclusief correspondentie of hulpverzoek gericht aan De Bonte, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de bestelling en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met name op fiscaal gebied.
7. KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij/zij vindt dat diens rechten geschonden werden, naar volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be
8. BEVEILIGING
Daarnaast heeft De Bonte gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:
• ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
• het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
• de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.
De werknemers van De Bonte die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De Bonte kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.
De Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.
9. MEDEDELING AAN DERDEN
De Bonte behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan in dit Privacybeleid of in de voorwaarden waaronder de wet dit vereist. De Bonte kan de persoonlijke gegevens van de Gebruikers doorgeven aan derde partijen voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval zullen deze derden deze informatie niet doorgeven aan andere derden, behalve in een van de twee situaties: de mededeling door derden van dergelijke informatie aan hun leveranciers of onderaannemers voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract; indien derden zijn gebonden aan de reglementen van bepaalde gegevens of documenten aan de bevoegde autoriteiten in de strijd tegen het witwassen van geld, en in het algemeen aan een bevoegde overheidsinstantie. De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving.
10. DIRECT MARKETING
Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor directmarketingdoeleinden voor artikelen of services anders dan die waarvoor de Gebruiker al is ingeschreven, tenzij de Gebruiker eerder expliciet heeft toegestemd door de selectievakjes in te schakelen (“opt-in”).
Wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketingdoeleinden, behoudt deze het recht om zich te verzetten tegen dergelijk gebruik, op elk moment, op verzoek en kosteloos. Het enige dat nodig is, is dat de Gebruiker zijn/haar verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@debonte.com
11. UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID
De Bonte kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van het Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.
12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK
De geldigheid, interpretatie en / of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht. In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het
Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) exclusief bevoegd voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht. Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een
geschil, verbinden de Gebruiker en De Bonte zich ertoe dit in onderling overleg proberen op te lossen. Daartoe zoeken zij eerst hun toevlucht tot, waar aangewezen, tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.

Concreet project op de plank?