ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene bepalingen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties en overeenkomsten gesloten door DE BONTE NV, DE BONTE INTERNATIONAL BV, DE BONTE - VAN HECKE NV, C.A.S.Q.C. Prefarails NV, B.P.M.N. NV, Thio Materials Belgium NV, Thio Track Belgium NV, Thio Materials BV en/of alle andere ondernemingen die deel uitmaken van DE BONTE groep (hierna aangeduid als “DE BONTE”), alsmede op alle offertes en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere (eventueel van de wederpartij afkomstige) voorwaarden. 

2. Elke bestelling sluit de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. De bestelling wordt slechts definitief na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging vanwege DE BONTE. Vanaf de eerste levering zijn de voorwaarden automatisch bindend. 

3. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door DE BONTE ondertekende geschreven overeenkomst. Voor zover bijzondere bestellings- of verkoopsvoorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, primeert de toepassing van de bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden in dat geval als aanvulling en voor zover de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken. Mochten één of meerdere voorwaarden of een deel ervan niet geldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, dan nog zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere voorwaarden. 

Offerte – bestelling – wijzigingen 

4. De offertes van DE BONTE zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts geldig voor een beperkte optieperiode van maximaal dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode. Tevens zijn de offertes van DE BONTE slechts geldig mits in hun geheel besteld, tenzij anders vermeld. In ieder geval zijn de offertes van DE BONTE gebaseerd op de door de wederpartij aangeleverde gegevens. Bij onvolledigheid hiervan of bij wijzigingen na bestelling, heeft DE BONTE eenzijdig het recht om de prijzen te wijzigen. 

5. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de vervoerskosten, verpakkingskosten, evenals alle rechten, BTW en andere heffingen niet inbegrepen in de prijs en ten laste van de klant. 

6. Gehele of gedeeltelijke annulering van een bestelling door de klant moet schriftelijk gebeuren en zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van de factuurwaarde van de geannuleerde hoeveelheden vermeerderd met afvoer- en brekerskosten, onverminderd het recht van DE BONTE de werkelijke geleden schade te verhalen. 

7. Afhalingen of leveringen voor een volgende werkdag (uitzonderlijk transport: twee werkdagen) kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden ná 10 u. Alle kosten door laattijdige wijzigingen of annuleringen worden aangerekend aan de klant. 

Leveringen 

8. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot weigering van aanvaarding van de levering van de producten, opschorting van de betalingsverplichting, enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

9. Bij afhaling van producten op de bedrijfsterreinen van DE BONTE gaat het risico op de producten over op de klant op het ogenblik van de levering aan de klant, zijn gevolmachtigde of zijn vervoerder. DE BONTE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan eigendommen van de klant of derden. Niet afhalen van producten na de opgegeven leveringstermijn:  Voor elementen lichter dan 25 ton die langer dan drie maanden na de opgegeven levertermijn op de terreinen van DE BONTE blijven staan, wordt er een huurtarief aangerekend van 3 EUR/m² per dag.  Voor elementen zwaarder dan 25 ton die langer dan zeven dagen na de laatste stortfase in de productiehal van DE BONTE blijven staan, wordt er een schadevergoeding aangerekend van 30 EUR/m² per dag. Andere oplossingen kunnen in samenspraak uitgewerkt worden, maar de kosten hiervan (inclusief administratieve toeslag) worden aangerekend aan de klant. DE BONTE behoudt zich steeds het recht voor om de integrale uitlevering van de bestelde producten op te eisen. 

10. Bij levering door DE BONTE is de klant verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de voorziene plaats van levering voor elk (al dan niet uitzonderlijk) transport. Het transport dient gelost te worden binnen 30 minuten na aankomst op de bestemming. Overschrijdingen hiervan worden aangerekend aan de klant. Het transport en het lossen van producten gebeurt steeds op risico van de klant, zelfs indien DE BONTE instaat voor het vervoer of indien de vervoerskosten ten laste van deze laatste zijn. Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de producten FCA geleverd op de aangeduide plaats overeenkomstig Incoterms 2010. 

11. De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van DE BONTE met betrekking tot deze overeenkomst en ontslaan DE BONTE van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden ondermeer beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van DE BONTE ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, brand, staking, lock-out, onlust, overstroming, slechte weersomstandigheden, moeilijkheden inzake transport, ontregeling of stopzetting van productie die zich bij DE BONTE en haar leveranciers voordoen, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van DE BONTE waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief. 

Inontvangstname van de producten 

12. De ontvanger (de klant of zijn gevolmachtigde) controleert voor het lossen eerst de lading op zijn volledigheid en overeenkomstigheid met de afroep of de bestelling. De producten worden o.a. gecontroleerd op zichtbare gebreken waaronder, maar niet beperkt tot, de nominale afmetingen, eventuele aansluitingen en dichtingen. De leverbon wordt steeds ondertekend met vermelding van de naam van de ontvanger en eventuele opmerkingen. 

13. Indien bij levering van producten op de plaats van bestemming andere producten of materialen retour dienen te gaan naar DE BONTE, dan moet dit duidelijk schriftelijk worden afgesproken. Enkel na akkoord van DE BONTE zullen deze, afhankelijk van de routeplanning van de vrachtwagen, in retour genomen worden. 

14. Leveringen op meerdere losplaatsen moeten duidelijk schriftelijk worden afgesproken. Enkel na akkoord van DE BONTE zal dit ingepland worden. 

Klachten - aansprakelijkheid 

15. Het naleven van hijs- en plaatsingsinstructies is de verantwoordelijkheid van de klant. 

16. Klachten dienen binnen de 24 uur na levering van de producten schriftelijk ter kennis van DE BONTE gebracht worden, zo niet worden zij niet in aanmerking genomen. Wolkvorming, kleurverschillen, bramen, luchtbellen e.d. kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling van de geleverde producten te verdagen 

17. Verwerkte of gebruikte producten worden geacht definitief aanvaard te zijn. 

18. In geval van aanvaarde klacht gaat de aansprakelijkheid van DE BONTE nooit verder dan de terugbetaling of de vervanging van de producten, waarvan zij de niet-conformiteit erkent, en dit naar keuze van DE BONTE. 

19. DE BONTE is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals geregeld in de bepalingen van Boek IX Wetboek Economisch Recht. Indien er toch enige fout of (al dan niet verborgen) gebreken ten laste kan worden gelegd, dan strekt de aansprakelijkheid van DE BONTE in hoofdsom, interest en kosten, zich niet verder uit dan de factuurwaarde van hetgeen geleverd werd. DE BONTE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade met inbegrip van gederfde inkomsten of gederfde winst. 

20. De technische clausules in de lastenboeken worden slechts geacht gekend te zijn in de mate waarin zij door de klant voor het afsluiten van de koop werden medegedeeld aan DE BONTE. 

Eigendomsvoorbehoud 

21. De verkochte producten blijven de eigendom van DE BONTE tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en eventuele accessoria, interesten, taksen en kosten. In geval van doorverkoop behoudt DE BONTE de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte producten. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de producten geleverd zijn, draagt de klant alle risico’s (gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen) en de bewaringslast. Bij wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag, heeft DE BONTE het recht de producten terug te halen. 

Facturen – Betaling – Laattijdige betaling 

22. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de facturen van DE BONTE contant (op datum van levering ) betaalbaar. DE BONTE kan ten allen tijde zekerheden tot betaling eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de klant waarborgen. DE BONTE is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven. 

23. De facturen van DE BONTE NV, DE BONTE - VAN HECKE NV en C.A.S.Q.C. Prefarails NV zijn gecedeerd aan KBC Commercial Finance nv (Havenlaan 6, B-1080 Brussel). Deze facturen zijn ook uitsluitend te betalen op het rekeningnummer vermeld op de factuur. 

24. Het protest tegen facturen dient, op straffe van verval van het recht om te protesteren, gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen volgend op de datum van de factuur. 

25. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar. 

26. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, op het openstaand bedrag, verwijlinteresten verschuldigd zijn van 1% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur, en zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, met een minimum van 75 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. 

27. Alle facturen worden opgemaakt en betaald in de overeengekomen valuta. Omrekeningen worden niet aanvaard, zo niet behoudt DE BONTE zich het recht voor optredende koersverschillen onmiddellijk op te eisen. Alle kosten verbonden aan de betalingen zijn te laste van de klant. 

28. DE BONTE zal ook gerechtigd zijn vorderingen op de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant op DE BONTE. 

29. DE BONTE behoudt zich het recht voor de verkoop op te schorten of te ontbinden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, wanneer de klant zijn verplichtingen niet naleeft. Hetzelfde zal gelden in geval van faillissement, vereffening, ontbinding of betalingsmoeilijkheden van de klant. Indien DE BONTE van dit recht gebruik maakt, zal hij gerechtigd zijn de geleverde producten op te halen of terug te vorderen. Eventuele voorschotten blijven verworven ten titel van schadevergoeding, ongeacht het recht een bijkomende vergoeding te vorderen. 

Toepasselijk recht en geschillenregeling 

30. Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van DE BONTE gevestigd is. DE BONTE kan steeds kiezen het geschil te beslechten voor de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van DE BONTE. Het Belgisch recht is van toepassing. Echter, voor contracten met klanten gevestigd in Nederland zal de eigendomsvoorbehoudclausule (artikel 21) en de toepassing ervan beheerst worden door het Nederlands recht.

Concreet project op de plank?